Bản tin Nông nghiệp
Những dịch bệnh hại cần chú ý trong tuần (từ 27/8 - 2/9)
Tại các tỉnh Bắc bộ, sâu cuốn lá nhỏ trưởng thành lứa 6 vũ hóa rộ và đẻ trứng. 
Những dịch bệnh hại cần chú ý trong tuần (20-26/8)
Tại các tỉnh Bắc bộ, sâu đục thân 2 chấm non gây dảnh héo trên lúa Mùa sớm, lúa sạ.Tại các tỉnh Bắc bộ, sâu đục thân 2 chấm non gây dảnh héo trên lúa Mùa sớm, lúa sạ.
Những dịch bệnh hại cần chú ý trong tuần (13-19/8)
Tại các tỉnh Bắc bộ, sâu đục thân 2 chấm non gây dảnh héo trên lúa Mùa sớm, lúa sạ.
Những dịch bệnh hại cần chú ý trong tuần (từ 6 - 12/8)

Tại các tỉnh Bắc bộ, sâu đục thân 2 chấm non gây dảnh héo trên lúa Mùa sớm.

 

 

Những dịch bệnh hại cần chú ý trong tuần (từ 30/7 - 5/8)
Tại các tỉnh Bắc bộ, sâu đục thân 2 chấm non gây dảnh héo trên lúa Mùa sớm, lúa sạ.
Copyright 2016 by TANTHANHCO® . All rights reserved. Designed by nicedesign
Visited: 15218385 | Online: 5