Bản tin Nông nghiệp
Những dịch bệnh hại cần chú ý trong tuần (từ 19-25/9)
Sâu non hại diện hẹp trên trà lúa cấy muộn và những diện tích lúa xanh tốt. Rầy lứa 7 nở và gây hại diện rộng trên các trà lúa. Sâu non gây hại trà lúa trỗ muộn. Bệnh lùn sọc đen gây hại trà lúa mùa trung - muộn.
 
1. Trên lúa
 
Các tỉnh phía Bắc
 
- Sâu cuốn lá nhỏ: Sâu non hại diện hẹp trên trà lúa cấy muộn và những diện tích lúa xanh tốt. Rầy lứa 7 nở và gây hại diện rộng trên các trà lúa. Sâu non gây hại trà lúa trỗ muộn. Bệnh lùn sọc đen gây hại trà lúa mùa trung - muộn.
 
- Do ảnh hưởng của mưa bão, bệnh bạc lá, bệnh đốm sọc vi khuẩn phát sinh gây hại. Bệnh đạo ôn lá, đạo ôn cổ bông, bệnh vàng lụi, chuột, bọ xít dài… có thể gia tăng.
 
Các tỉnh Bắc Trung Bộ
 
- Sâu non lứa 7 hại trên lúa mùa muộn giai đoạn đứng cái - đòng trỗ. Rầy lứa 6 hại trên lúa mùa giai đoạn đứng cái - đòng trỗ. Do ảnh hưởng của mưa bão, bệnh bạc lá, đốm sọc vi khuẩn phát sinh, hại trên lúa mùa. Bệnh khô vằn, lem lép hạt hại trên trà lúa mùa giai đoạn làm đòng trở đi. Bệnh lùn sọc đen hại trên lúa mùa muộn giai đoạn đứng cái làm đòng.
 
Các tỉnh Nam Trung Bộ và Tây Nguyên
 
- Rầy, sâu đục thân, lem lép thối hạt... hại trên lúa giai đoạn đòng trỗ - chắc xanh. Bệnh đạo ôn, sâu đục thân hại cục bộ trên lúa đẻ nhánh - đòng trỗ. Sâu cuốn lá nhỏ hại lúa vụ 10, lúa gieo thẳng, lúa rẫy giai đoạn đẻ nhánh - đứng cái. Ốc bươu vàng lây lan rộng theo mưa lũ.
 
Các tỉnh phía Nam
 
- Rầy nâu phổ biến tuổi 3 - 4. Bệnh VL-LXL hại trên lúa TĐ, mùa. Bệnh đạo ôn gia tăng diện tích trên lúa giai đoạn đẻ nhánh – đòng trỗ. Dự kiến sâu bệnh trên lúa HT sẽ giảm do thu hoạch. Bệnh lem lép hạt phát sinh phát triển.  
 
2. Trên cây trồng khác
 
- Ngô và rau màu: Các đối tượng sinh vật gây hại chính phát sinh gây hại nhẹ.
 
- Cây hồ tiêu: Tuyến trùng rễ, bệnh chết nhanh, chết chậm... gây hại giảm.
 
- Cây cà phê: Bệnh khô cành, rệp sáp, bệnh thán thư, bọ xít muỗi... hại tăng.
 
- Ảnh hưởng của mưa, bão bệnh đốm nâu thanh long và bệnh chết nhanh chết chậm trên tiêu phát triển. Bệnh đốm nâu gia tăng tỷ lệ nhiễm trên các vườn đang mang trái.
 
Theo CỤC BVTV
Nguồn: nongnghiep.vn


 
Copyright 2016 by TANTHANHCO® . All rights reserved. Designed by nicedesign
Visited: 10392355 | Online: 4