Thuốc trừ bệnh
KATAMIN 3L
Thành phần  
- Kasugamycin…………..…….30g/l
- Phụ gia……………………...970g/l
 Quy cách: chai 360ml.
TRIO Super 70 WP
Thành phần  
- Tricyclazole…………..…….40%W/w
- Isoprothiolane……………...30% W/w
- Phụ gia……………………..30% W/w
 Quy cách: gói 100g.
Unitil 32 WP
Thành phần  
- Kasugamycin…………..…….2%
- Tricyclazole………………...30% 
- Phụ gia……………………..68%
 Quy cách: gói 50g.
TRI 75 WDG
Thành phần  
- Tricyclazole…………..…….75%w/w
- Phụ gia……………………..25%w/w
 Quy cách: gói 100g.
TT ATanil 250WP
Thành phần  
- Bismerthiazol…………..…….250g/kg
- Phụ gia……………………….750g/kg
 Quy cách: gói 80g.
Copyright 2016 by TANTHANHCO® . All rights reserved. Designed by nicedesign
Visited: 11503010 | Online: 28