Thuốc trừ bệnh
Unitil 32 WP
Thành phần  
- Kasugamycin…………..…….2%
- Tricyclazole………………...30% 
- Phụ gia……………………..68%
 Quy cách: gói 50g.
TT ATanil 250WP
Thành phần  
- Bismerthiazol…………..…….250g/kg
- Phụ gia……………………….750g/kg
 Quy cách: gói 80g.
TRAVIL 75WP
Thành phần:
-  Thiophanate methyl…….37.5% W/w
- Tricyclazole……………..37.5% W/w
-  Phụ gia…………………..25% W/w
 Quy cách: gói 100g và 45g
Biomycin 40.5WP
Thành phần hoạt chất: Bronopol
Qui cách: gói 18g
 
BASU 250WP
Thành phần:  
- Bismerthiazol………………250g/kg
- Phụ gia……………………..750g/kg
Quy cách: gói 80g và 400g
Copyright 2016 by TANTHANHCO® . All rights reserved. Designed by nicedesign
Visited: 12430032 | Online: 6