Thuốc trừ bệnh
TRAVIL 75WP
Thành phần:
-  Thiophanate methyl…….37.5% W/w
- Tricyclazole……………..37.5% W/w
-  Phụ gia…………………..25% W/w
 Quy cách: gói 100g và 45g
BASU 250WP
Thành phần:  
- Bismerthiazol………………250g/kg
- Phụ gia……………………..750g/kg
Quy cách: gói 80g và 400g
LASH SUPER 250SC
Thành phần:  
- Tricyclazole…………..…….200g/l
- Hexaconazole………………..50g/l
- Phụ gia………………………750g/l
 Quy cách: chai 100ml, 500ml và 1 lít.
Copyright 2016 by TANTHANHCO® . All rights reserved. Designed by nicedesign
Visited: 11502936 | Online: 18