Thuốc trừ sâu rầy
THUỐC TRỪ NHỆN GIÉ: Rebat 20SC
Thành phần:
- Pyridaben.............................150g/l
- Fenpyroximate.......................50g/l
Quy cách: Chai 240ml
THUỐC TRỪ NHỆN GIÉ: FIST 500WP
Thành phần:  
- Tebufenpyrad………………..250 g/kg
- Thiamethoxam………………250 g/kg
- Phụ gia………………………500 g/kg
 Quy cách: gói 15 g
THUỐC TRỪ SÂU: TT BITE 30SC
Thành phần:  
- Indoxacarb………………..15% W/w
- Chlorfuazuron………………..15% W/w
- Phụ gia………………………70% W/w
 Quy cách: chai 50ml.
THUỐC TRỪ RẦY: TT LED 70WG
Thành phần hoạt chất: Nitenpyram 40 w/w + Pymetrozine  30 w/w
Qui cách: Gói 20g
THUỐC TRỪ RẦY: TT OSA 50WG
Thành phần hoạt chất: Pymetrozine 50%w/w
Qui cách:Gói 15g
Copyright 2016 by TANTHANHCO® . All rights reserved. Designed by nicedesign
Visited: 11322646 | Online: 7