BUTAN 60EC
Thành phần:
 -  Butachlor
 -  Phụ gia vừa đủ 1 lít
Quy cách: Chai 500ml
THUỐC TRỪ NHỆN GIÉ: Rebat 20SC
Thành phần:
- Pyridaben.............................150g/l
- Fenpyroximate.......................50g/l
Quy cách: Chai 240ml
Biomycin 40.5WP
Thành phần hoạt chất: Bronopol
Qui cách: gói 18g
 
Fulvin 5SC
Thành phần  
- Hexaconazole…………..…….50g/l
- Phụ gia…………………........950g/l
 Quy cách: chai 1 lít.
Forliet 80WP
Thành phần  
- Fosetyl-Aluminium…………..…….80% (w/w)
 Phụ gia…………………..................20% (w/w)
 Quy cách: gói 100g và gói 1 kg
Copyright 2016 by TANTHANHCO® . All rights reserved. Designed by nicedesign
Visited: 10739761 | Online: 10