Thuốc trừ ốc
TANTHANH - OC 760WP
Thành phần hoạt chất: Niclosamide 760g/kg.
Phụ gia: 240g/kg
Qui cách: 70g và 100g
 
TT - OCCA 750WP
Thành phần hoạt chất: Niclosamide - Olamine........700g/kg
                                      Metaldehyde............50g/kg
Qui cách: Gói 100g
RADAZ 750WP
Thành phần hoạt chất: Niclosamide 700g/kg + Metaldehyde 50g/kg
Qui cách: gói 35g, 70g, 100g
HELIX 15GB
Thành phần hoạt chất: Metaldehyde 15%.
Qui cách: gói 800g
TTSNAILTAGOLD 750WP
Thành phần hoạt chất: Niclosamide 750g/kg.
Qui cách: gói 35g, 70g và 100g
 
 


Copyright 2016 by TANTHANHCO® . All rights reserved. Designed by nicedesign
Visited: 16045985 | Online: 4