Thuốc trừ cỏ
BUTAN 60EC
Thành phần:
 -  Butachlor
 -  Phụ gia vừa đủ 1 lít
Quy cách: Chai 500ml
THUỐC TRỪ CỎ: TOPCO 300EC
Thành phần:  
- Cyhalofop - Butyl………………..200g/l
- Phụ gia………………………800g/l
 Quy cách: chai 240ml.
PUSH 330EC
Thành phần: 
- Cyhalofop-butyl……………..300g/l
- Ethoxysulfuron……….………30g/l
- Phụ gia………………………670g/l
Quy cách: chai 100ml và  chai 3 cạnh 250 ml
WINDUP 500EC
Thành phần: 
- Pretilachlor……………………500g/l
- Chất an toàn Fenclorim……….150g/l
Quy cách: chai 3 cạnh 360 ml
Tính năng và tác dụng:  Tác động ức chế quá trình mọc mầm của hạt cỏ, diệt cỏ sớm từ đầu. Đặc trị cỏ đuôi phụng, cỏ lồng vực, chác lác, cỏ lá rộng, cỏ nước mặn.


Copyright 2016 by TANTHANHCO® . All rights reserved. Designed by nicedesign
Visited: 16046037 | Online: 3