Thuốc trừ sâu rầy
THUỐC TRỪ RẦY: TT OSA 50WG
Thành phần hoạt chất: Pymetrozine 50%w/w
Qui cách:Gói 15g
THUỐC TRỪ SÂU: SUPERGEN 5SC
Thành phần hoạt chất:
- Fipronil..............5%W/v
- Phụ gia............95%W/v
Qui cách: Chai 250ml và 100ml

 

THUỐC TRỪ SÂU: AMETA 150SC
Thành phần hoạt chất: Indoxacarb 150g/l
Qui cách: Chai 50ml và 100ml
THUỐC TRỪ SÂU: FOCAL 80WG
- Thành phần hoạt chất:Emamectin benzoate là hỗn hợp của 2 loại hợp chất Avermectin B1a (90%) và B1b (10%).
- Qui cách:gói 15g
Copyright 2016 by TANTHANHCO® . All rights reserved. Designed by nicedesign
Visited: 15218432 | Online: 4